Osnabrück

GF-H Bildungsberatung Osnabrück

Bildungsberatung GF-H
beim JMD der Caritas Osnabrück
Johannisstr. 91
49074 Osnabrück

Herr Sokona

0541 341441

bskncrts-sd

Frau von Alten-Reuss

0541 341451

svnltn-rsscrts-sd

Büro: Annegret Weber

0541 341452

  aweber@caritas-os.de

Büro: Benjamin Viet

0541 341453

bvtcrts-sd